Pedicure en wellnessmassages

Privacy

Zenses Body & Feet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Zenses Body & Feet gaat zorgvuldig om met de gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

In deze verklaring leest u hoe Zenses Body & Feet omgaat met de betreffende informatie en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt.

Persoonsgegevens die Zenses Body & Feet verwerkt
Zenses Body & Feet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zenses Body & Feet verwerkt persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres voor de opdracht en/of dienst aan Massagepraktijk Zenses. Eveneens worden er persoonlijke kenmerken verwerkt ten behoeve van de behandeling. Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens bestaat bijvoorbeeld uit het afhandelen van jouw betaling, verzenden van informatie of wijziging over de diensten van Massagepraktijk Zenses, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om

onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en/of diensten bij je te kunnen leveren. Zenses Body & Feet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Zenses Body & Feet bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld zijn en vervolgens verwerkt of zolang als bij wet verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zenses Body & Feet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Zenses Body & Feet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Zenses Body & Feet maakt momenteel ook geen gebruik van analysetools zoals Google Analytics. Mocht dit in de toekomst het geval zijn, zal de informatie die Google verzamelt, zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. Zo wordt een IP-adres nadrukkelijk niet opgeslagen. Zenses Body & Feet heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van eventueel vermeldde link- of paginaverwijzingen op www.zensesbodyandfeet.nl en is hier ook niet verantwoordelijk voor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zenses Body & Feet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zensesbodyandfeet.nl. Om

er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?
Zenses Body & Feet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op zoals omschreven op onze contactpagina.

Melding incident persoonsgegevens (datalek)
Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Maar ook een e-mail aan een verkeerde persoon, of een e-mail aan een groep personen, waarbij ten onrechte de geadresseerden zichtbaar (dus niet in de Bccbalk) zijn opgenomen.

De ernst van een datalek is van een aantal factoren afhankelijk, zoals de omvang en de aard van het lek (het aantal betrokken personen en/of aantal gegevens); de kans dat een lek ook daadwerkelijk tot schade zal leiden.

Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact
Met dit privacybeleid stellen we je op de hoogte over de manier waarop Zenses Body & Feet omgaat met jouw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email of via het contactformulier.

Bel of Whatsapp 06-40933431

Zenses Body & Feet
Marissa van Dijk
Aagje Dekenweg 31
3906 WK  Veenendaal

© 2020 Zenses Body & Feet – Webdesign: Ontwerp van C